EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler

KSÜ. EĞİTİM FAKÜLTESİ KURULUŞ AMACI

            KSÜ Eğitim fakültesinin kuruluş kanunu Nisan 2004 tarihinde yayınlanmıştır.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünün kuruluş amacı modern dünya eğitim- öğretim sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen, çağdaş öğretim tekniklerini beceriyle kullanabilen genç nesil öğretmenlere tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi vermek suretiyle Türk eğitim sisteminin gelişimini desteklemektir. Öğrencilere, öğretmenlik ruhunu aşılamak, onları geleceğin öncüsü ve önderi olan eğitim liderleri olarak yetiştirmek, öğretmenlik mesleğini sevdirmek, mesleğin gerektirdiği tutum ve davranışları kazandırmak, yüksek öğretim düzeyinde genel kültür vermek, ülke kalkınmasına sosyal, kültürel, ekonomik yönlerden katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırmak, çağdaş ve demokratik bir ortamda yöneticileri, öğretim elemanlarını ve öğrencileri işbirliğine, katılımcılığa özendirmek, onların çağın gerektirdiği değişim ve gelişimleri doğru algılayıp değerlendirmelerini sağlamak, dünyadaki değişiklikler karşısında kendini sürekli yenileyen, planlı olarak gelişen, çevresiyle bütünleşmiş ve topluma çevreye karşı duyarlı ve sorumlu, yaratıcı, girişimci, iş ahlakı ve etik değerlere sahip çıkan, doğruları arayan, belirli bir kalite anlayışına sahip, yüce önder Atatürk’ün, Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren bir kurum olmak.

Vizyonumuz:Öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen bölümümüzde; çağdaş eğitim bilgisine sahip, bilime, devlete ve topluma yararlı olan, teknolojik gelişmeleri takip eden, girişimci, sorgulayıcı, araştırıcı, ortak çalışmaya yatkın ve çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen başarılı eğitimciler yetiştirmek.

Yürüttüğü temel ve uygulamalı araştırmalarla eğitim bilimleri ile ilgili sorunlara çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası çalışmaları sürdürerek bilim ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına ve ülkemizde yaşam kalitesinin artırılmasında katkıda bulunan kaliteli bir yüksek lisans eğitimi vererek eğitim bilimleri alanında yetkin ve yeterli akademisyenler yetiştirmek.

Eğitim bilim dünyasının gereksinimlerine yanıt veren, çağdaş bilim üreten ve ulusal ve uluslararası düzlemde danışman niteliği taşıyan bir bölüm haline gelmek

            Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

    

Misyonumuz: Evrensel ölçekte bilgi üreterek,

bilim dünyasına katkıda bulunmak; bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak.

Eğitim bilimleri alanında yetkinleşmek amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek, eğitim teknolojileri ve öğretim materyallerinden yararlanmak, eğitim bilimini diğer disiplinlerle besleyip geliştirmek.

Eğitim biliminin, öğretim yöntem ve tekniklerini çok iyi bilen, sorgulayıcı araştırmacı, çağdaş anlamda donanımlı, açık fikirli, yeniliklere açık, alanında yeni ufuklar açabilen, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, üretici, öğretme yeteneği güçlü, çağdaş ve demokratik anlayışa sahip, idealist, profesyonel anlamda etkin ve yetkin, eğitim bilim dünyasının gereksinimlerini karşılayacak, genel kültürü zengin ve mezun oldukları alanda çalışabilecek tüm ölçeklerde Türkiye şartlarında aranan bilim insanları yetiştirmek.

            Yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve mezun olan öğrencileri doktora yaparak akademik kariyerlerine devam etmelerini sağlamak.

Bölümde gerçekleştirilen çalışmaları işlevsel kılma ve bölümün tanıtılmasına ve  iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, eğitimin ülke geleceği ve demokrasinin kökleşip yerleşmesi konusunda toplumu bilinçlendirmek, bölümde yapılmış ve yapılmakta olan yüksek lisans tezlerinin sanal ortama aktarmak, bölümün gelişmesinde önemli rol oynayan öğretim elemanlarına maddi ve manevi destek sağlamak. 

 

     

SWOT ANALİZİ SONUÇLARI:

 

     FIRSATLAR:

     Eğitm Fakültesi  bünyesinde Eğitim Bilimleri Bölümünün yer almış olması,

     Bölüm kadrosunda yer alan öğretim elemanlarının Eğitim Fakültesi kadrosunda bulunması,

     Kuruluş çalışmaları aşamasında bulunulan Eğitim Fakültesi  için mevcut öğretim elemanlarının büyük bir şans olması,

     Bölümde tezli ve tezsiz yüksek lisans programının açılmış olması,

     Bir veya iki öğretim üyesi takviyesiyle  Eğitim Fakültesi bünyesinde açılmış bulunan Ana Bilim Dallarına lisans düzeyinde ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dallarında da yüksek lisan ve doktora progralarının açılabilecek olması bir şans olarak değerlendirlebilir.   

   

    TEHDİTLER

     Bölüme daimi araştırma görevlisi kadrosunun verilmemesi,

     Bölümün yeterli sayıda öğretim elemanıyla takviye edilememesi,

     Eleman yetiştirmek amacıyla bölüme yeterli eleman alınamaması,

 

     GÜÇLÜ YÖNLER

     Türkiye şartlarında en çok ihtiyaç duyulan bölümlerden  biri olması

     Bölüm kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının büyük bir kısmının milli eğitimin her kademesinde müfettiş, uzman, eğitim yöneticisi ve öğretmen olarak görev yapmış olmaları.

     Bölümde görev yapan öğretim elemanlarının yeterli mesleki deneyime sahip olmaları,

 

    ZAYIF YÖNLER

     Öğretim elemanı sayısının az olması,

     Eğitim Bilimleri Bölümünün kendisine ait kayıtlı lisans öğrencisinin olmaması,

     Üniversite bünyesinde Eğitm Bilimleri Enstitüsünün bulunmaması

     Bölümün Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı olarak, Sosyal Bilimler Enstitsüne bağlı olması 

      Üniversite kütüphanesinde Eğitim Bilimi ile ilgili kaynak eserlerin yetersizliği

devamı...